Social :ประกาศจาก.. กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566 )

13 ต.ค. 66 21:10
ประกาศจาก.. กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566 )

ประกาศจาก.. กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

กรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
- ปวช.
- ปวท.
- ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร หรือทางช่างกลเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง
Lif
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1.หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจำแนกพืช และการนำไปใช้
2. การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด การติดตาต่อกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น และการวางแผนการผลิตพืช การส่งเสริมการผลิต
3. การดูแลบำรุงรักษา ได้แก่ การปลูก การปรับปรุงดิน การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดโรคพืช และศัตรูพืช การตัดแต่งไม้ใหญ่ การตัดแต่งไม้พุ่ม การค้ำยัน การล้อมย้าย หลักรุกขกรรม
4. การวางแผนจัดภูมิทัศน์เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง และการตั้งประดับต้นไม้ตกแต่งสถานที่
5. การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร การส่งเสริมการผลิต การวางแผนการจัดทำโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร และการพัฒนาธุรกิจการเกษตร
6. เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตรประเภทต่าง ๆ การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรไปใช้ในการปลูก บำรุงรักษา และการผลิตพืช
7. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมมาใช้

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38300ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb

โพสต์โดย : monnyboy