Social :ประกาศจาก.. กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 147 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2566

14 ต.ค. 66 14:10
ประกาศจาก.. กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 147 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2566

ประกาศจาก.. กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 147 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2566

กรุงเทพมหานคร  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 147 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ตุลาคม  2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- ปวช. เงินเดือน 9,400 บาท
- ปวท. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี เงินเดือน 10,840 บาท
- ปวส. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร หรือทางช่างกลเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน  63 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- ปวช. เงินเดือน 9,400 บาท
- ปวท. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี เงินเดือน 10,840 บาท
- ปวส. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา


3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 38 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- ปวช. เงินเดือน 9,400 บาท
- ปวท. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี เงินเดือน 10,840 บาท
- ปวส. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
หรืออนุปริญญา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 19 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- ปวช. เงินเดือน 9,400 บาท
- ปวท. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี
MulticollaC
เงินเดือน 10,840 บาท
- ปวส. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
หรืออนุปริญญา


5. ตำแหน่งน่ายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- ปวช. เงินเดือน 9,400 บาท
- ปวท. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี เงินเดือน 10,840 บาท
- ปวส. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์


3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน
- ปวช. เงินเดือน 9,400 บาท
- ปวท. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี เงินเดือน 10,840 บาท
- ปวส. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาก่อสร้าง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


*** ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่าน


การวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร หรือการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 31 ตุลาคม 2566การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครไดาทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ตุลาคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์   http://ksb.bangkok.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy