Social :แบงค์ชาติ ประกาศรับสมัครงาน (เงินเดือน 28,000) วุฒิ ป.ตรี ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มิ.ย. 59

19 พ.ค. 59 16:05
แบงค์ชาติ ประกาศรับสมัครงาน (เงินเดือน 28,000) วุฒิ ป.ตรี ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มิ.ย. 59

แบงค์ชาติ ประกาศรับสมัครงาน (เงินเดือน 28,000) วุฒิ ป.ตรี ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มิ.ย. 59

แบงค์ชาติ ประกาศรับสมัครงาน (เงินเดือน 28,000 บาท) วุฒิ ป.ตรี ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มิ.ย. 59ความรับผิดชอบหลัก

 

●     บริหารจัดการลงทุนเงินสำรองทางการในตลาดการเงินโลก หลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินนโยบายทางการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท.

 

●     วิเคราะห์ ประเมินสภาวะเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งการเสนอแนะการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และด้านอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการจัดสรรเงินสำรองทางการที่สามารถแสวงหาผลตอบแทนและรักษามูลค่าเงินสำรองทางการของประเทศภายใต้ภาวะความผันผวน

 

●     ศึกษาและนำเสนอการขยายขอบเขตการลงทุนในตราสาร ตลาดการเงิน และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการเงิน

 

●     วิเคราะห์ พัฒนาเครื่องมือ ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินตลาดโลก และคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม

 

●     เสนอแนะและจัดสรรความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาระบบ Performance attribution กรอบการจัดสรรความเสี่ยง และการควบคุมการใช้ความเสี่ยง

 

●     ติดตามการบริหารกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการทุนภายนอกที่ ธปท.จ้าง เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งในการเพิ่มผลตอบแทนในภาพรวมและการบริหารจัดการ risk exposure ที่อาจเกิดขึ้น

 

 

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 

●     หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

 

●     สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 

●     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์หรือทางการเงิน วิศวกรรม การบัญชี หรือมีปริญญาตรีสาขาดังกล่าว โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 


●    * ในกรณี หากระดับปริญญาตรีสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า

 

●     มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า   IELTS 7.5/ TOEFL 600 (Paper-based), 220 (CBT), 100 (IBT) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร (ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ)

 

●     มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลาย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจ

Lif
ตลาดการเงินเป็นอย่างดี

 

●     หากมีประสบการณ์ด้านการลงทุนจากสถาบันการเงิน หรือประสบการณ์การทำงานที่มีประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน หรือมี CFA (Chartered Financial Analyst) หรือ FRM (Financial Risk Manager) รวมทั้งมีพื้นฐานด้านแบบจำลองทางเศรษฐมิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือการบริหารความเสี่ยง จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน

 

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 

●     มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

●     มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ

 

●     สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี

 

●     มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

●     มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ( Rotation) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน

 

●     มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี

 

 

 

การทดสอบ

 

●     ทดสอบข้อเขียน วันที่ 24 มิถุนายน 2559

 

●     ทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพ และความถนัด

 

●     สอบสัมภาษณ์

 

 

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

 

●     อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-283-5503 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th


เรียบเรียงโดย topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด