Social :สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือก 'ผู้พิการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ (6-17 มิ.ย. 59)

22 พ.ค. 59 11:15
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือก 'ผู้พิการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ (6-17 มิ.ย. 59)

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือก 'ผู้พิการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ (6-17 มิ.ย. 59)


ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช.


เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้พิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน

 


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้พิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

                1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

                พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

 

                1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ

                1.อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

                2.ค่าตอบแทนพิเศษ 4,000 บาท (ได้รับเมื่อพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)

 

2.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ หรืองานบันทึกข้อมูล เช่น การรับ-ส่งหนังสือ เก็บและค้นหาเอกสาร ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3.คุณสมบัติ

                1.มีสัญชาติไทย

                2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

               

Lif
3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

                4.เป็นผู้พิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

                5.มีบัตรประจำตัวคนพิการ

 

4.การรับสมัคร

                ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 -17 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทร.0 2528 4907

 

5.เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น

                1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

                2.สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละฉบับ

                3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียบบ้าน อย่างละฉบับ

                4.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

                5.ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

                6.สำเนาอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ

 

คลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.nacc.go.th/download/article/article_ 20160516115929. pdf

 

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด