Social :ข่าวดี!!! ครม.ไฟเขียว ขึ้นมอเตอร์เวย์ บางประอิน-ชลบุรี ฟรี 29 ธ.ค.59 – 4 ม.ค.60

13 ธ.ค. 59 16:12
ข่าวดี!!! ครม.ไฟเขียว ขึ้นมอเตอร์เวย์ บางประอิน-ชลบุรี ฟรี 29 ธ.ค.59 – 4 ม.ค.60

ข่าวดี!!! ครม.ไฟเขียว ขึ้นมอเตอร์เวย์ บางประอิน-ชลบุรี ฟรี 29 ธ.ค.59 – 4 ม.ค.60

วันที่ 13 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง

และทางแยกเข้าพัทยา ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยารวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา) และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน – บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 29 ธันวาคม ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม 2560)

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส