Social :เด็ดขาด ห้ามละเมิด!! กรมสวัสดิการฯ ห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ฝ่าฝืนปรับขั้นต่ำ 4 แสนบาท

13 ธ.ค. 59 17:12
เด็ดขาด ห้ามละเมิด!! กรมสวัสดิการฯ ห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ฝ่าฝืนปรับขั้นต่ำ 4 แสนบาท

เด็ดขาด ห้ามละเมิด!! กรมสวัสดิการฯ ห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี ฝ่าฝืนปรับขั้นต่ำ 4 แสนบาท

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนดห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างเด็ก เช่น งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น จึงขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานเด็กเข้าทำงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษหนัก ทั้งนี้ กสร.ได้ปรับปรุงแก้ไขโทษสำหรับความผิดดังกล่าวโดยอัตราโทษปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท ถึง 8 แสนบาท ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

และหากการฝ่าฝืนของนายจ้างเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตายนายจ้างจะได้รับโทษสูงขึ้นเป็นปรับตั้งแต่ 8 แสนบาท ถึง 2 ล้านบาท ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

นายอภิญญา กล่าวอีกว่า การที่อัตราโทษเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานอันตรายสูงนั้น ก็เพื่อคุ้มครองเยาวชนให้มีสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยในอนาคต หากนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานที่สามารถให้เด็กทำได้สามารถสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 7170, 0 2246 6389 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขตทั้ง 10 เขต สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วน 1546

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส