Social :ครม.รับทราบกำหนดอัตราจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 3 อุตสาหกรรม 12 สาขาอาชีพ

14 ธ.ค. 59 08:12
ครม.รับทราบกำหนดอัตราจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 3 อุตสาหกรรม 12 สาขาอาชีพ

ครม.รับทราบกำหนดอัตราจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 3 อุตสาหกรรม 12 สาขาอาชีพ

นายกอบศักดิ์ ภู่ตระกูล ผู้ช่วยรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17  พฤศจิกายน 2559 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือของคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งเป็นไตรภาคีใน 3 อุตสาหกรรม 12 สาขาอาชีพ คือ จักรกลและโลหะการ, เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และสาขาแม่พิมพ์ โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

ระดับที่ 1 ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18

ปี สมัครเข้ารับการทดสอบ มีประสบการณ์การทำงานตามกำหนด จะได้รับค่าจ้าง 380-460 บาทในสาขาเขียนแบบเครื่องกล สาขาช่างเชื่อมในอุตสาหกรรมจักรกลโลหะการ

ระดับที่ 2 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ปีในบางสาขาอาชีพ เช่น ช่างอุตสาหกรรมจักรกลโลหะการจะได้ค่าจ้างเกือบ 600 บาทต่อวัน 2 เท่าตัวของค่าจ้างขั้นต่ำ เช่น ช่างเชื่อมระบบท่ออุตสาหกรรมปรับอากาศ อุตสาหดรรมความเย็น ช่างเครื้องปรับอากาศขนาดใหญ่ ช่างห้องเย็นขนาดเล็ก พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ ช่างเทคนิคระบบไฮดรอริค ช่างขัดเงาแม่พิมพ์ เป็นต้นโพสต์โดย : อาจารย์ตาใส