Social :ราชกิจจา นนทบุรีประกาศ ห้ามจอดรถ บนถนนงามวงศ์วาน-ติวานนท์

14 ธ.ค. 59 08:12
ราชกิจจา นนทบุรีประกาศ ห้ามจอดรถ บนถนนงามวงศ์วาน-ติวานนท์

ราชกิจจา นนทบุรีประกาศ ห้ามจอดรถ บนถนนงามวงศ์วาน-ติวานนท์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิด และจัดระบบการเดินรถในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระบุว่า ด้วยในปัจจุบันปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีสภาพการจราจร ที่คับคั่งและติดขัดมากขึ้น ซึ่งปัญหาการจราจรติดขัดของประเทศไทยติดในลําดับต้น ๆ ของโลกในปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการที่สําคัญหลายแห่ง ประกอบกับมีห้างสรรพสินค้า ชุมชน หมู่บ้าน อาคารที่พักอาศัย จํานวนมาก มีปริมาณผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้นตามลําดับ ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างยิ่ง และรัฐบาล มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เกิดผลสําเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการจราจร ในเขตจังหวัดนนทบุรี อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้บังคับการตํารวจภูธร จังหวัดนนทบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร จึงออกข้อบังคับต่อไปนี้

ห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนน ดังต่อไปนี้

-ถนนงามวงศ์วาน ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่แยกพงษ์เพชร ถึงแยกแคราย ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-ถนนติวานนท์ ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่แยกแคราย ถึงสะพานข้ามคลองบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ

– ถนนไทรน้อย – ต้นเชือก (นบ ๕๐๒๗) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ ๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-ถนนบ้านกล้วย – ไทรน้อย (นบ ๑๐๑๓) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ ๑๑ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-ถนนไทรน้อย – วัดยอด (นบ ๓๐๑๗) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ ๑ ถึงกิโลเมตรที่ ๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-ถนนบางกรวย – ไทรน้อย (นบ

๓๒๑๕) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ ๒๒.๕ ถึงกิโลเมตรที่ ๒๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– ห้ามกลับรถบรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไป ในถนนรังสิต – พนมทวน (๓๔๖) ระหว่าง กิโลเมตรที่ ๔๑ ถึงกิโลเมตรที่ ๔๒ (จุดกลับรถวัดเสมียนตรา)

-ห้ามรถยนต์บรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไป รถยนต์บรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ ๓ เพลาขึ้นไป รถพ่วง รถยนต์บรรทุกของหนักอื่น ๆ เช่น รถบดถนน รถยนต์บรรทุกซุง เสาเข็ม ยกเว้น รถยนต์ โดยสารประจําทาง รถยนต์บรรทุกคนโดยสาร และรถยนต์บรรทุกที่ได้รับหนังสืออนุญาตผ่อนผันจาก เจ้าพนักงานจราจร เดินรถในถนน ดังต่อไปนี้

๑. ถนนไทรน้อย – ต้นเชือก (นบ ๕๐๒๗) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ ๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๒. ถนนบ้านกล้วย – ไทรน้อย (นบ ๑๐๑๓) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ ๑๑ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. ถนนไทรน้อย – วัดยอด (นบ ๓๐๑๗) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ ๑ ถึงกิโลเมตรที่ ๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔. ถนนบางกรวย – ไทรน้อย (นบ ๓๒๑๕) ทั้งขาเข้า – ขาออก ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ ๒๒.๕ ถึงกิโลเมตรที่ ๒๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือรถที่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานจราจร

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส