Social :ศธ.เสนอตัดวิชา “สังคมศึกษา” ออกจาก “โอเน็ต” เหลือสอบเพียง 4 วิชา คณิต-วิทย์-ไทย-อังกฤษ

19 ธ.ค. 59 11:31
ศธ.เสนอตัดวิชา “สังคมศึกษา” ออกจาก “โอเน็ต” เหลือสอบเพียง 4 วิชา คณิต-วิทย์-ไทย-อังกฤษ

ศธ.เสนอตัดวิชา “สังคมศึกษา” ออกจาก “โอเน็ต” เหลือสอบเพียง 4 วิชา คณิต-วิทย์-ไทย-อังกฤษ

ศธ.เสนอตัดวิชา สังคมศึกษา ออกจาก โอเน็ต เหลือสอบเพียง 4 วิชา คณิต-วิทย์-ไทย-อังกฤษ

 

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ. ในฐานะรักษาการ รมว.ศธ. เป็นประธาน

 

ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรตัดวิชาสังคมศึกษาออกจากการสอบโอเน็ต เนื่องจากวิชาสังคมศึกษามีเนื้อหาวิชาและการจัดการเรียนการสอนหลายส่วนที่แตกต่างกันไปตามบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่

จึงไม่ควรใช้ข้อสอบกลาง แต่ควรประเมินในระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียนเท่านั้น และถ้าต้องการเห็นภาพรวมคุณภาพวิชาสังคมศึกษาของประเทศว่าเป็นอย่างไร ก็ทำได้โดยใช้แนวทางการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีประเมินโดยการทำวิจัยแบบสุ่มอย่างมีระบบ ไม่ต้องสอบเด็กทุกคน เหมือนที่กรมวิชาการในอดีตเคยดำเนินการ ซึ่งก็สามารถอธิบายคุณภาพของเด็กไทยในแต่ระดับชั้นได้

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยว่า การออกข้อสอบต้องยึดหลักสูตรเป็นฐาน ซึ่งให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยตนจะทำบันทึกข้อเสนอแนะดังกล่าวแจ้งไปยัง สทศ.ต่อไป

 

ทั้งนี้ จะมีการตัดวิชาสังคมศึกษาออกจากการสอบโอเน็ตหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากตัดวิชาสังคมศึกษาออก ก็จะเหลือวิชาที่นักเรียนต้องสอบโอเน็ตเพียง 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนการนำผลคะแนนโอเน็ตไปใช้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)


topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง