Social :ออมสิน เตรียมยกระดับ กองทุนหมู่บ้าน แก้หนี้นอกระบบ ผลักดันเป็น Banking Agent

19 ธ.ค. 59 15:12
ออมสิน เตรียมยกระดับ กองทุนหมู่บ้าน แก้หนี้นอกระบบ ผลักดันเป็น Banking Agent

ออมสิน เตรียมยกระดับ กองทุนหมู่บ้าน แก้หนี้นอกระบบ ผลักดันเป็น Banking Agent

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงการจัดงาน "สานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4 ภูมิภาค ประจำปี 2559" ว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกับธนาคารออมสิน อีกทั้งเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการร่วมมือกันพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง เป็นองค์กรที่สามารถดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2559 ธนาคารออมสินได้ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนด้วยกลไกการทำงานของการให้ความรู้ทางการเงิน ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนเมืองตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ทางการเงิน ส่งเสริมการออม และสร้างวินัยทางการเงิน ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนเมือง การให้ความรู้ทางการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าฐานรากตามแผนงานของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นเสริมสร้างวินัยด้านการออมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และห่างไกลจากหนี้นอกระบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารประชาชน กลุ่มโอท็อปและวิสาหกิจชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มเยาวชน ซึ่งธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่ดำเนินการทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมอบรมเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขณะเดียวกันยังมีกลไกการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การอบรมใช้ระบบโปรแกรมบัญชีธนาคารสำหรับสถาบันการเงินชุมชน การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรการเงินชุมชนต้นแบบ และการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่านองค์กรการเงินชุมชน ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมถึงกลไกสุดท้าย คือการประกวดองค์กรการเงินชุมชนดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยธนาคารออมสินได้เชื่อมกลไกเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและชุมชนทั่วประเทศ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

นายชาติชาย กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้มีการต่อยอดการส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้สะดวกง่ายขึ้น โดยจะพัฒนาให้สถาบันการเงินชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็น Banking Agent หรือเป็นตัวแทนของธนาคารออมสิน ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการทางการเงิน เช่น การเบิก-ถอนเงิน โอนเงิน

ชำระค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในตัวเมือง แต่สามารถไปใช้บริการได้จากสถาบันการเงินชุมชนได้เลย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องการให้ธนาคารออมสินทำหน้าที่ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนและสามารถให้บริการทางการเงินได้สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในปี 60 เป็นต้นไป โดยในปีนี้มีสถาบันการเงินชุมชนที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมเป็น Banking Agent แล้ว 260 แห่ง ซึ่งคาดว่าภายในปีหน้าจะมีเพิ่มเป็น 300-400 แห่งทั่วประเทศ

"เราจะพัฒนาให้สถาบันการเงินชุมชนถึง 260 แห่ง ได้มีการพัฒนาต่อยอด โดยนำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ธนาคารออมสินได้พัฒนาไว้นำไปใช้ ทำให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน เช่น การฝาก ถอน การกู้เงิน การโอนเงินชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ...เราจะลดกระแสในการที่สถาบันการเงินต่างๆ ของเอกชนปิดสาขา แต่เราจะขยายการให้บริการด้วยการให้กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชน เป็นตัวแทนของเราในการให้บริการลูกค้า ซึ่งยังมีความต้องการอีกมากในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนที่อยู่ในชนบท หรือหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ" นายชาติชาย กล่าว

สำหรับการคัดเลือกสถาบันการเงินชุมชน และกองทุนหมู่บ้านที่จะเข้ามาเป็น Banking Agent ให้แก่ธนาคารออมสินนั้น นายชาติชาย กล่าวว่า ธนาคารจะพิจารณาความพร้อมของสถาบันการเงินชุมชนที่ได้มาตรฐาน มีระบบบัญชีที่ดี และไปต่อยอดให้สถาบันการเงินชุมชนและกองทุนหมู่บ้านในเรื่องเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ ได้ เพื่อให้สามารถรองรับวิวัฒนาการทางการเงินใหม่ๆ ได้

ทั้งนี้ สิ่งที่ Banking Agent จะได้รับคือ รายได้จากการให้บริการต่อครั้ง เช่น ครั้งละ 5 บาท/การรับทำรายการ ซึ่งจะทำให้สถาบันการเงินชุมชนและกองทุนหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มเข้ามา และให้บริการทางการเงินได้ทั่วถึงแก่ประชาชนโพสต์โดย : อาจารย์ตาใส