Social :กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 71 อัตรา

29 พ.ค. 59 16:42
กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 71 อัตรา

กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 71 อัตรา


กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 71 อัตรา

 

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


 


กรมที่ดิน  (Department of Lands)  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 71  อัตรา วุฒิ ปวส.- ปวท.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-23 มิถุนายน 2559  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ


1. วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ

จำนวน  :   7 อัตรา สังกัดกองเทคโนโลยีทำแผนที่

อัตราเงินเดือน  :   15,000 - 16,500  บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทาง

วิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ของสำนัก ก.พ.

 


2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายฏิบัติการ

จำนวน  :   2 อัตรา   สังกัดกองเทคโนโลยีทำแผนที่

อัตราเงินเดือน  :   15,000 - 16,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทาง

วิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

 หรือทางภูมิศาสตร์ และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ของสำนัก ก.พ.

 


3. นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ   ( ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส

 ปัตตานี และสตูล)

จำนวน  :   36 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค

อัตราเงินเดือน  :   15,000 - 16,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ


- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ของสำนัก ก.พ.

 


4. นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ   ( พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส

 ปัตตานี และสตูล)

จำนวน  :   อัตรา

อัตราเงินเดือน  :   15,000 - 16,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา

MulticollaC
รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ


- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ของสำนัก ก.พ.

 


5. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน   ( ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล)

จำนวน  :   20  อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค


อัตราเงินเดือน  :  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน  :   10,840 - 11,930 บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.) อัตราเงินเดือน  :   11,500 - 12,650 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ


- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา

 สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป   ของสำนัก ก.พ.

 


6. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน   ( พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล)

จำนวน  :   อัตรา สังกัดพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้

อัตราเงินเดือน  :  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน  :   10,840 - 11,930 บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส.) อัตราเงินเดือน  :   11,500 - 12,650 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ


- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา

 สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ


- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป   ของสำนัก ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สามารถสมัครได้ทาง

อินเตอร์เน็ต   ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 มิถุนายน 2559   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่

เว็บไซต์ กรมที่ดิน   http://www.dol.go.th   หรือ   https://dol.job.thai.com

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :

-   กรมที่ดิน   รายละเอียดตำแหน่งที่ 1 - 2

-   กรมที่ดิน   รายละเอียดตำแหน่งที่ 3 - 6

 

 

เรียบเรียงโดย topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด