Social :ผีเปรต สัตว์นรกในห้วงกรรม

04 มิ.ย. 59 22:51
ผีเปรต สัตว์นรกในห้วงกรรม

ผีเปรต สัตว์นรกในห้วงกรรม

เปรต   คือ ผีที่มีรูปร่างสูงโย่งเท่าต้นตาล  คอยาว ผมยาว ตัวดำ ผอมโซแต่ท้องโต มีมือใหญ่เท่าใบตาล แต่มีปากเล็กเท่ารูเข็ม ทำให้ผีเปรตมักจะหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่สามารถกินอะไรได้มากพอ เปรตจึงมักจะชอบปรากฎตัวในงานบุญเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ก็เพื่อขอส่วนบุญเพื่อสั่งสมบุญให้มากพอ จนสามารถไปเกิดใหม่ในชาติหน้า โดยไม่ต้องทุกข์ทรมานอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้
เปรต หมายความว่า ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว หรือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่หากกล่าวถึงในทางพุทธศาสนา เปรตจะหมายถึง สัตว์พวกหนึ่งที่เกิดในเปตสิสัยอันเป็นอบายภูมิ ๑ ใน ๔ ความเชื่อตั้งแต่โบราณกล่าวไว้ว่า ถ้าผู้ใดคิดร้ายพ่อแม่ผู้มีพระคุณกับตัวเอง ชาติหน้าจะต้องไปเกิดเป็นผีเปรต

ประเภทของเปรต

เปรตสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท  โดยแบ่งกลุ่มออกได้ดังต่อไปนี้

แบ่งตาม เปตวัตถุอรรถกถา  แบ่งได้ 4 ประเภท

 • ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือ เปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ หากขาดส่วนบุญจากผู้ใจบุญไป เปรตเหล่านี้ก็มักจะกินเลือดและหนองของตัวเองเป็นอาหาร
 • ขุปปีปาสิกเปรต คือ เปรตที่อดอยากจนเกิดทุกข์จากความหิวโหยอยู่เสมอ
 • นิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรตที่ถูกไฟเผาให้ลุ่มร้อนอยู่เสมอ
 • กาลกัญจิกเปรต คือ เปรตที่อยู่ในจำพวกอสุรกาย

 

แบ่งตาม คัมภีร์โลกบัญญัตติปกรณ์ และ ฉคติทีปนีปกรณ์  แบ่งได้ 12 ประเภท

 • วันตาสเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินน้ำลาย เสมหะ หรืออาเจียน เป็นอาหาร
 • กุณปาสเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินซากศพของคนหรือสัตว์ เป็นอาหาร
 • คูถขาทกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ด้วยการกินอุจจาระต่าง ๆของคนและสัตว์ เป็นอาหาร
 • อัคคิชาลมุขเปรต คือ เปรตที่มีเปลวไฟลุกอยู่ในปากตลอดเวลา
 • สุจิมุขเปรต คือ เปรตที่มีปากขนาดเล็กเท่ารูเข็ม
 • ตัณหัฏฏิตเปรต คือ เปรตที่ถูกตัณหาเบียดเบียนจนเกิดทุกข์จากความหิวทั้งข้าวและหิวน้ำอยู่ตลอดเวลา
 • สุนิชฌามกเปรต คือ เปรตที่มีตัวดำเหมือนตอไม้ที่โดนเผา
 • สุตตังคเปรต คือ เปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวราวกับคมมีด
 • ปัพพตังคเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายสูงใหญ่เขนาดเท่าภูเขา
 • อชครังคเปรต คือ
  Lif
  เปรตที่มีร่างกายราวกับงูเหลือม
 • เวมานิกเปรต คือ เปรตที่ต้องเสวยทุกข์เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน แต่สามารถเสวยสุขในวิมานได้ในช่วงเวลากลางคืน
 • มหิทธิกเปรต คือ เปรตที่มีฤทธิ์มาก

 

  แบ่งตามวินัยและลักขณสังยุตตพระบาลี  แบ่งได้ 21 ประเภท

 • อัฏฐีสังขสิกเปรต คือ เปรตที่มีแต่กระดูกยาวติดกันเป็นท่อน ๆ
 • มังสเปสิกเปรต คือ เปรตที่มีแต่เนื้อเป็นชิ้นๆ
 • มังสปิณฑเปรต คือ เปรตที่มีเนื้อเป็นก้อน
 • นิจฉวิปริสเปรต คือ เปรตที่ไม่มีหนังห่อหุ้มร่างกาย
 • อสิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นพระขรรค์
 • สัตติโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นหอก
 • อุสุโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นลูกธนู
 • สูจิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นเข็ม
 • ทุติยสูจิโลมเปรต คือ เปรตที่มีขนเป็นเข็มชนิดที่ ๒
 • กุมภัณฑเปรต คือ เปรตที่มีอัณฑะขนาดใหญ่โตมากกว่าปกติ
 • คูถกูปนิมุคคเปรต คือ เปรตที่จมอยู่ในกองอุจจาระ
 • คูถขาทกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินอุจจาระ
 • นิจฉวิตกิเปรต คือ เปรตเพศหญิงที่ไม่มีหนังห่อหุ้ม
 • ทุคคันธเปรต คือ เปรตที่มีกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งตลอดเวลา
 • โอคิลินีเปรต คือ เปรตที่มีร่างกายเป็นถ่านไฟ
 • อลิสเปรต คือ เปรตที่ไม่มีศีรษะ
 • ภิกขุเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับพระ
 • ภิกขุณีเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับพระภิกษุณี
 • สิกขมานเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสิกขมานา
 • สามเณรเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณร
 • สามเณรีเปรต คือ เปรตที่มีรูปร่างเช่นเดียวกับสามเณรี

โพสต์โดย : nampuengeiei9760