Social :บาปหนัก!! ห้ามชายหญิงคู่ใดมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระ หยุดทำก่อนชีวิตพัง

26 ก.ค. 60 07:07
บาปหนัก!! ห้ามชายหญิงคู่ใดมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระ หยุดทำก่อนชีวิตพัง

บาปหนัก!! ห้ามชายหญิงคู่ใดมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระ หยุดทำก่อนชีวิตพัง


บาปหนัก!! ห้ามชายหญิงคู่ใดมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระ หยุดทำก่อนชีวิตพัง

วันพระคือวันที่ชาวพุทธจะต้องมีภารกิจทำบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบกัน

ไป คนโบราณตระหนักว่าเป็นวันที่สำคัญวันศักดิ์สิทธิ์ ห้ามทำความชั่ว รวมทั้งห้ามการมีเพศสัมพันธ์กันจริงหรือไม่บทความนี้ จะอธิบาย

     ความจริงวันพระ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติศีลอย่างน้อยห้าข้อ หนึ่งในห้าคือศีลข้อสาม ห้ามประพฤติผิดในกามแต่การมีเพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนทำได้เพราะเป็นการสืบเผ่าพันธุ์ คราใดที่แต่งงานต้องมีครอบครัว ในกรณีการสำรวมในกามจะทำให้ผู้สำรวมมีจิตใจสูงส่ง ห่างไกลความหมกมุ่นมีญาณสมาธิมากขึ้น ทำให้มีปัญญาคือผลดีจากการรักษาศีล มีผลกรรมดี ตัดกิเลส ตัณหาราคะไม่ครอบงำไม่ตกนรก เพราะการหมกมุ่นในราคะทำให้หลงใหลในกิเลส เสพติดตัณหา ไม่มีที่สิ้นสุด ในไม่ช้าอาจมีปัญหาครอบครัว
MulticollaC
คนโบราณเชื่อว่าการไม่เสพติดในกามราคะไม่มีเรื่องรบกวน มีเวลาอยู่กับครอบครัว ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่บำเรอหญิงอื่น เป็นคนเปิดเผยไม่ต้องหลบซ่อน ผู้หลีกเลี่ยงได้จะไม่เป็นกระเทย ไม่โกรธ จะได้เป็นคนในชาติหน้า มีภรรยาที่ซื่อสัตย์ ไม่มีศัตรูมีความสุขในภพภูมิ ไม่หวาดระแวง สมบูรณ์พร้อมบุคลิกลักษณะ การไม่มีเพศสัมพันธ์ในวันพระหญิงชายจะได้สวดมนต์ ทำวัตร กายใจจะสงบ และมีความตระหนักว่าวันพระมีความสำคัญ ละเว้นกิเลส อย่างน้อยได้รักษาศีลทำความดี

     ฤาเพราะเหตุที่ว่าคนโบราณจึงออกอุบายว่า ห้ามชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระ อย่างน้อยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้สำรวมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทำความดีละเว้นความชั่ว การมีศีลสำรวมในกามเป็นผู้บริสุทธิ์ จะทำงานที่ใดย่อมเป็นที่ยอมรับในองค์การเพราะ ผู้สำรวมในกามเป็นคนมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น จะทำธุรกิจย่อมเป็นที่ยอมรับ เพราะความซื่อสัตย์สุจริตคู่ค้าจะทราบได้จากการมีคู่ครองคนเดียว และเป็นข้าราชการย่อมเชื่อว่าไม่มีการทุจริต โปร่งใสขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza

โพสต์โดย : monnyboy