Social :เพิ่งกระจ่าง!! ทำไมคนโบราณใช้สาวพรหมจรรย์กวนข้าวทิพย์

31 ก.ค. 60 12:07
เพิ่งกระจ่าง!! ทำไมคนโบราณใช้สาวพรหมจรรย์กวนข้าวทิพย์

เพิ่งกระจ่าง!! ทำไมคนโบราณใช้สาวพรหมจรรย์กวนข้าวทิพย์

เพิ่งกระจ่าง!! ทำไมคนโบราณใช้สาวพรหมจรรย์กวนข้าวทิพย์

วันวิสาขบูชาทุกปีตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหก เป็นวันสำคัญอย่างไร ทำไมชาวพุทธและชาวโลกให้ความสนใจกันมาก และประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์คือพิธีการกวนข้าวทิพย์ โดยสาวพรหมจรรย์เท่านั้น คุณสงสัยไหมว่าทำไมคนโบราณไม่ยุติธรรม เลือกแต่สาวพรหมจรรย์ แล้วสาวอื่นร่วมพิธีไม่ได้เหรอ บทความนี้  จะอธิบาย

     วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา ที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติลงมติว่าเป็นวันสำคัญระดับนานาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยที่สามเหตุการณ์บังเอิญเกิดขึ้นในวันเดียวกัน แต่ต่างปีกันชาวพุทธจัดว่าน่าอัศจรรย์ ฉะนั้นชาวพุทธโบราณจึงเรียกว่า วิสาขปุรณมีบูชา หรือวิสาขบูชา แปลว่าการบูชาวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

     ตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลบันทึกว่ามีประเพณีที่สืบทอดกันมาประเพณีหนึ่งก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้คือประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส โดยวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหก ธิดาเศรษฐีประจำหมู่บ้านคือ นางสุชาดา ได้นำอาหารที่กวนวิธีแบบเดียวกับข้าวมธุปายาสไปสังเวยแด่เทพยาดาใต้ต้นโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา แต่พบกับพระพุทธเจ้า เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เป็นเอกบุรุษของพระองค์ ทำให้นางเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นเทวดา เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จทรงนำภาชนะที่ใส่อาหารลอยน้ำ ก่อนลอยพระองค์ทรงตั้งจิตว่าหากพระองค์ทรงตรัสรู้สำเร็จขอให้ภาชนะลอยทวนน้ำขึ้นไป ผลคือภาชนะลอยทวนน้ำขึ้นไป
MulticollaC
พระพุทธเจ้าเชื่อภัตราหารมื้อที่นางสุชาดานำมา มีส่วนทำให้พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่และทั้งหมดคือที่มา พิธีกวนข้าวทิพย์ พิธีกวนข้าวทิพย์เริ่มวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกก่อนวันวิสาขบูชา โดยพิธีพราหมณ์ตั้งบายศรีบวงสรวงเทพยดา เริ่มกวนจากข้าวที่ยังเป็นน้ำนม คือข้าวที่เพิ่งออกรวงใหม่ เมล็ดยังเป็นแป้งเอาเปลือกออกบางคนเรียกว่า ข้าวตั้งท้อง ส่วนประสมมีสิ่งมงคลเก้าอย่างคือ นม เนย น้ำอ้อย น้ำผึ้ง ผลไม้และเมล็ดธัญพืชจนครบ ให้สาวพรหมจรรย์สี่คนกวนให้ข้าวสุกจนเหนียว แล้วปั้นเป็นก้อนกลม นำไปวัดวันรุ่งขึ้น แต่ปัญหาที่คนโบราณจะเลือกเฉพาะสาวพรหมจรรย์เพราะ การประพฤติกามทั้งหลายมีโทษมาก ทุกข์มาก จนเป็นเหตุแห่งการทะเลาะ จิตใจขุ่นมัว สาวพรหมจรรย์จะประพฤติตนอย่างพระพรหม คือการประพฤติตามคุณธรรมพระพุทธเจ้า อย่างเคร่งครัดจะตัดกิเลสจนหมด เป็นต้นว่ากามารมณ์ เพราะความสุขความพอใจอยู่ในอารมณ์จนขาดสมาธิ กระบวนการกวนให้ข้าวสุกจนเหนียวต้องใช้เวลานาน และความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจจริง สาวอื่นที่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ส่วนใหญ่มีกิเลสมาก จิตใจหมกมุ่น สกปรกขาดสมาธิ ทำให้ข้าวทิพย์ที่กวนไม่บริสุทธิ์

     ผู้ตัดกามารมณ์ได้จะปฏิบัติธรรมได้อย่างรวดเร็ว คนทั่วไปปฏิบัติพรหมจรรย์ได้ โดยพอใจเฉพาะคู่ครองตนเอง รักษาศัลห้าศีลแปด อย่าลืมว่าสังคมไทยโบราณส่งเสริมการรักนวลสงวนตัว

ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.

โพสต์โดย : monnyboy