Social :ประกาศจาก.. รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ( 10 มกราคม - 16 มกราคม 2561 )

09 ม.ค. 61 19:01
ประกาศจาก.. รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ( 10 มกราคม - 16 มกราคม 2561 )

ประกาศจาก.. รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ( 10 มกราคม - 16 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

9 มกราคม 2561

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.อุตรดิตถ์)
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือให้บริการทางการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24579


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy