Social :ประกาศจาก.. กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 )

17 ม.ค. 61 12:01
ประกาศจาก.. กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 )

ประกาศจาก.. กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง ( 22 มกราคม - 31 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

16 มกราคม 2561

รายละเอียด

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานวางผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการตามเอกสารวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางผังเมือง ศึกษา พัฒนา จัดทำหลักเกณฑ์ และกำหนดมาตรฐานงานวางผังเมือง คิดค้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคงานวางผังเมือง ให้การศึกษาอบรม ให้คำปรึกษา ข้อคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านผังเมือง กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการวางผังตามกระบวนการวางผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานวางผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

MulticollaC
วิธีการเลือกสรร :
ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านผังเมือง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบอัตนัย ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ตามเอกสาร กระบวนการจัดทำผังเมือง ตามเอกสาร ทฤษฎีและองค์ความรู้ด้านผังเมือง ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง ตามเอกสาร การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมือง 
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 

วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมิน ในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24619ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com/

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด