Social :



ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวส.) ( 13 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

08 ก.พ. 61 12:02
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวส.) ( 13 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวส.) ( 13 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศรับสมัคร

7 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวส.)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือ หลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนโครงการ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ รวบรวมข้อมูล และผลงานวิจัย ประสานงานวิชาการ ประเมินผลการดำเนินงาน 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร :
ความรู้ความสามารถ

๑. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ๒. มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายและ แผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการ ๓. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ๔. มีความสามารถติดตาม ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆของระบบงาน 
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
๑. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒. ความถูกต้องของงาน ๓. การสืบเสาะข้อมูล ๔. การคิดวิเคราะห์ ๕. การบริการที่ดี 
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24707


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy