Social :ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สวส.) ( 13 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

09 ก.พ. 61 07:02
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สวส.) ( 13 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สวส.) ( 13 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศรับสมัคร

7 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สวส.)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและ การบัญชีทั่วไป ของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ การขอจัดตั้งงบประมาณ
รายรับตามเอกสารรายจ่าย ประจำปี ทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

สมรรถนะ
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒. ความถูกต้องของงาน ๓. ความละเอียดรอบคอบ ๔. ความซื่อสัตย์ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม ๕. ความรับผิดชอบ 
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24706


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy