Social :มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

22 ก.พ. 61 06:00
มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่


ที่ประชุมสนช.มีมติไม่เห็นชอบรายชื่อ 7 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกทำหน้าที่ กกต.ชุดใหม่ ต้องสรรหาใหม่ภายใน 90 วัน

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ลงคะแนนลับไม่เห็นชอบ เสียงเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 124 เสียง ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ทั้ง 7 คน ซึ่งประกอบด้วย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  ห็นชอบ 27 คะแนน ไม่เห็นชอบ 156 คะแนน ไม่ออกเสียง 17 คะแนน

นายประชา เตรัตน์  เห็นชอบ 57 คะแนน ไม่เห็นชอบ 125 คะแนน ไม่ออกเสียง 18 คะแนน

นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์  เห็นชอบ 30 คะแนน  ไม่เห็นชอบ 149 คะแนน ไม่ออกเสียง 21 คะแนน

นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ  เห็นชอบ 10 คะแนน   ไม่เห็นชอบ 175 คะแนน ไม่ออกเสียง 14 คะแนน

MulticollaC
นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ   เห็นชอบ 16 คะแนน ไม่เห็นชอบ 168 คะแนน ไม่ออกเสียง 16 คะแนน

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี  เห็นชอบ 46 คะแนน ไม่เห็นชอบ 128 คะแนน ไม่ออกเสียง 26 คะแนน

นายปกรณ์ มหรรณพ เห็นชอบ 41 คะแนน ไม่เห็นชอบ 130 คะแนน ไม่ออกเสียง 29 คะแนน

สำหรับขั้นตอนหลังนี้ จะเป็นไปตามมาตรา 12 วรรค 8 ที่กำหนดว่า ในกรณีที่วุฒิสภา ( สนช.) ไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่อีกไม่ได้ โดยกระบวนการสรรหา ต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหา ภายใน 20 วัน จากนั้น ดำเนินการสรรหา ใช้เวลา อีก 90 วัน แล้ว ส่งใน สนช. พิจารณา ในขั้นตอนนี้ จะใช้เวลา 45 วัน ก่อนมีมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ต่อไป


ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด