Social :ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานกองทุน (หน่วยที่ 1) ( 8 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561 )

28 ก.พ. 61 19:02
ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานกองทุน (หน่วยที่ 1) ( 8 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561 )

ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานกองทุน (หน่วยที่ 1) ( 8 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 1)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท 
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2)สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
3)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบงาน และดำเนินการเพื่อรองรับการดำเนินงาน ภายใต้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
2. รวบรวม ศึกษา และจัดทำข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และนโยบายส่งเสริมการลงทุน 
3. ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม สัมมนา เอกสารการประชุมและรายงานการประชุมต่างๆ จัดทำ Presentation ประกอบการประชุม สัมมนา 
4. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24829


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy