Social :ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานกองทุน (หน่วยที่ 2) ( 8 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561 )

28 ก.พ. 61 19:02
ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานกองทุน (หน่วยที่ 2) ( 8 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561 )

ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานกองทุน (หน่วยที่ 2) ( 8 มีนาคม - 14 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานกองทุน (หน่วยที่ 2)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3) สาขาวิชาการบัญชี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 
1. สนับสนุนพัฒนาระบบงานด้านงบประมาณของกองทุน และงานด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน การติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
2. ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม สัมมนา เอกสารการประชุม และรายงานการประชุมต่างๆ จัดทำ Presentation ประกอบการประชุม สัมมนา 
3. รวบรวม ศึกษา และจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24828


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy