Social :ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม พ.ศ. 2561

03 มี.ค. 61 07:03
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม พ.ศ. 2561

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 9-15 มีนาคม พ.ศ. 2561ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง)

เงินเดือน:   18000 บาท

วุฒิ:

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางคณิตศาสตร์ 
ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์ 
หรือหลายสาขาวิชาหรือทางดังกล่าว
ลักษณะงาน:

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์แผนงาน งบประมาณ รวบรวมข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561


ขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com

โพสต์โดย : monnyboy