Social :นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

22 มี.ค. 61 06:00
นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง 
ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.


นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยยังไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม โดยมีเหตุผลว่า เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล แก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4 / 2561 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68 / 2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
พุทธศักราช 2559 โดยให้มีกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดินนั้น

เพื่อปรับปรุงเปลี่ยงแปลงตัวบุคคล และหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของการยางแห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68 / 2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยรับค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทย และยังไม่พ้นจากตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น

ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz