Social :คนว่างงานเฉียด 5 แสนคน-ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี

24 มี.ค. 61 06:00
คนว่างงานเฉียด 5 แสนคน-ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี

คนว่างงานเฉียด 5 แสนคน-ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี

คนว่างงานเฉียด 5 แสนคน-ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี


สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า จากจำนวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 56.16 ล้านคน มีผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.42 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.60 ล้านคน ผู้ว่างงาน 491,000 คน และผู้รอฤดูกาล 329,000 คน ส่วนผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.74 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

จำนวนผู้มีงานทำ 37.60 ล้านคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม 26.33 ล้านคน และผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม 11.27 ล้านคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ผู้ทำงานลดลง 80,000 คน (จากจำนวน 37.68 ล้านคน ลดเหลือ 37.60 ล้านคน)

สำหรับการว่างงาน มีผู้ว่างงาน 491,000 คน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ก.พ. 2560) มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น  61,000 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 16,000 คน เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น (จาก 1.1% เป็น 1.3%) แต่หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ถือได้ว่าอัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อแยกผู้ว่างงานตามระดับการศึกษา พบว่า
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี 177,000 คน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 115,000 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 103,000 คน ประถมศึกษา 73,000 คน และต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 19,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น 52,000 คน อุดมศึกษา เพิ่มขึ้น 26,000 คน และต่ำกว่าประถมศึกษา เพิ่มขึ้น 1,000 คน

ขณะที่เมื่อแยกประสบการณ์การทำงาน ของผู้ว่างงาน 491,000 คน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 235,000 คน หรือ 47.9% ของผู้ว่างงานทั้งหมด และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 256,000 คน คิดเป็น 52.1% โดยเป็นผู้ว่างงานนอกภาคเกษตรกรรม 241,000 คน ประกอบด้วย ภาคการบริการและการค้า 137,000 คน และภาคการผลิต 104,000 คน ส่วนผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรมมี 15,000 คน

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลางมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 71,000 คน ภาคใต้มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 22,000 คน และภาคเหนือมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 21,000 คน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 49,000 คน และ กทม. มีผู้ว่างงานลดลง 4,000 คน


ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz