Social :แท้จริงแล้ว! อุปสรรคที่ทำงานไม่สำเร็จคือ….?

30 มิ.ย. 59 15:51
แท้จริงแล้ว! อุปสรรคที่ทำงานไม่สำเร็จคือ….?

แท้จริงแล้ว! อุปสรรคที่ทำงานไม่สำเร็จคือ….?


แท้จริงแล้ว! อุปสรรคที่ทำงานไม่สำเร็จคือ….?


หากคุณคือพนักงานประจำปีที่ทำงานมามากกว่า 5 ปีขึ้นไป อุปสรรคในการทำงานจะต้องเคยมาขอพบเจอคุณไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หรือกับบางคนอาจจะต้องพบกับอุปสรรคในการทำงานทุกวันด้วยซ้ำ  ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพอากาศ ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ ความผันผวนทางการเมือง หรืออุปสรรคที่เกิดจากสิ่งที่ควบคุมได้ก็นับเป็นอุปสรรคที่มาขัดขวางการทำงานทั้งสิ้น 


เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานแน่นอนว่าคนที่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้นๆก็คือตัวคุณเอง หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งความท้อแท้ น้อยใจอาจจะกลายเป็นอีกอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายไม่สำเร็จได้  หากเรามองกันที่มุมนี้เคยสงสัยบางไหมว่าแท้จริงแล้วอุปสรรคในการทำงานอาจจะเกิดจากตัวคุณเอง  ความเบื่อหน่ายต่ออุปสรรค ความเบื่อหน่ายต่อการแก้ไขปัญหา ความไม่พร้อมในการแก้ไขปัญหา การขาดทักษะ การขาดความรู้ 
Lif

สิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างใช่หรือไม่  คุณโทษปัญหาเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้น แต่คุณไม่ได้มองมาที่ตนเองว่าได้ต่อสู้กับปัญหานั้นได้อย่างเต็มที่แล้วหรือยัง หากคุณสามารถตอบตนเองได้แล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวคุณเอง 


จะดีกว่าไหมถ้าคุณจะสร้างโอกาสในการพิจารณาและมองตนเองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น หาทางป้องกัน หรือคิดค้นวิธีการที่จะสร้างแผนการแก้ไขปัญหานั้นๆ พัฒนาตนเองจากสิ่งที่ผิดพลาดให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน  เพื่อลบอุปสรรคที่เกิดจากตัวคุณ และสร้างผลสำเร็จที่เกิดจากตัวคุณแทน เพราะแท้จริงแล้วอุปสรรคที่ทำให้งานไม่สำเร็จก็คือ "ตัวคุณ" นั่นเองเรียบเรียงโดย Topicza.com

โพสต์โดย : หัวโต