Social :เตรียมลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัททางออนไลน์ลง 30%

22 เม.ย. 61 06:00
เตรียมลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัททางออนไลน์ลง 30%

เตรียมลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัททางออนไลน์ลง 30%

เตรียมลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัททางออนไลน์ลง 30%


กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอนโยบายลดค่าธรรมเนียมสำหรับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ลงอีก 30% หวังขึ้นอันดับประเทศที่มีความง่ายในการประกอบธุรกิจ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเป็นอัตราคงที่ ตามข้อแนะนำของธนาคารโลก และลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ลงอีกร้อยละ 30 เพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการลดลง และสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาระบบ e-Registration ให้สะดวกและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น เช่น เชื่อมโยงการเข้าระบบ e-Registration และ e-Filing โดยใช้ Username & Password ชุดเดียว รวมถึงการเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนรับจดทะเบียนดำเนินการแทนได้ การเพิ่มช่องทางการจองชื่อผ่าน Smart Device การพัฒนาระบบการขอและออกหนังสือรับรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการยืนยันตัวตน เป็นต้น

ทั้งนี้ การเดินหน้าชี้แจงและสร้างการรับรู้ดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงการพัฒนาการให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมฯ และก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจของไทย อันจะช่วยให้อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจของไทยดีขึ้นต่อไป

โดยปี 2561 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business 2018) จากธนาคารโลก เป็นอันดับที่ 36 จาก 190 ประเทศ ซึ่งปรับขึ้นมาจากอันดับที่ 78 ในปีที่แล้ว

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงมีแผนยกอันดับ Ease of Doing Business ให้ดีขึ้นอีกในปี 2562 โดยเร่งดำเนินการพัฒนาการให้บริการของกรมฯ ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนและเร่งสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ซึ่งการพัฒนาการให้บริการของกรมฯ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งการลดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ โดยพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้สามารถจองชื่อนิติบุคคลพร้อมจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ในขั้นตอนเดียวผ่าน Smart Device ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ขอขอบคุณที่มา:www.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz