Social :ประกาศจาก.... กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

08 พ.ค. 61 07:05
ประกาศจาก.... กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศจาก.... กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ตำแหน่ง:  พนักงานธุรการ

เงินเดือน : 13800 บาท

จำนวน: 8 อัตรา

วุฒิ:

- อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ลักษณะงาน:

ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล
เพื่อสนับสนุน ให้งานต่างๆ ดำเนินไปโดยความสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ 
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 


ด้านการบริการ 

(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
(3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เบื้องต้น แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โพสต์โดย : monnyboy