Social :ประกาศจาก.... จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ( บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 )

09 พ.ค. 61 07:05
ประกาศจาก.... จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ( บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 )

ประกาศจาก.... จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ( บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

8 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล   ( บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 )

เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา 
2) มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, Power Point และการใช้ Internet) 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(2) การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรมของจังหวัด 
(3) งานการบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด 
(4) งานการให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอความเห็น แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด 
(5) งานการพัฒนาระบบราชการ ด้านตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย งานประสานงานสำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร. 
(6) งานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของ 
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ของจังหวัด 
(7) งานการช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บันทึกข้อมูล และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มงาน 
(8) ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25175ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy