Social :ประกาศจาก.... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 )

10 พ.ค. 61 06:05
ประกาศจาก.... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 )

ประกาศจาก.... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ( บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

9 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน : 44,830 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ๑)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๒)มีประสบการณ์การสอนหรือมีความสามารถสอนในรายวิชา Computer Network และ Software Engineering 
๓)มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
๔)ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอนและวิจัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และสาขาวิชาของผู้สมัคร ให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ ๑ แล้ว จะดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ 
ตำแหน่งทางวิชาการในด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิ ประสบการณ์ ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ 
มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25184


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy