Social :ประกาศจาก.... กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 )

10 พ.ค. 61 07:05
ประกาศจาก.... กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 )

ประกาศจาก.... กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ( บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

9 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 

เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. มีประสบการทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหม และความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ห้องทดลองปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย เกี่ยวกับ 
(1) ปฏิบัติงานช่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม 
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตรและในห้องทดลอง 
(3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี ที่ใช้ในห้องทดลอง 
(4) ปฏิบัติงานทำความสะอาด ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการ 2. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษา ตัวเลขและเหตุพล 3. ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 
วิธีการประเมิน : วิธีสอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตร 2. การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และการสาวไหม 3. ความรู้เกี่ยวกับห้องทดลองปฏิบัติการด้านหม่อนไหม 
วิธีการประเมิน : วิธีสอบสัมภาษณ์

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : (๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (๒) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน) และความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์) รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะนนรวมที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้ คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25179


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy