Social :ประกาศจาก.... กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ( 21 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561 )

11 พ.ค. 61 07:05
ประกาศจาก.... กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ( 21 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561 )

ประกาศจาก.... กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ( 21 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

10 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

กรมประมง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
ตามเอกสาร มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการปฏิบัติเกี่ยวกับด้านวิชาการสัตวแพทย์ทางการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ์ในสัตว์น้ำภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบในกลุ่มวิจัยการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ์เพื่อให้การผลิตสัตว์น้ำได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคส่งผลให้การปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ) 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้ 
(1) การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามหัวข้อความรู้ ดังนี้ 
(1.1) ด้านวิชาการสัตวแพทย์ 
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์น้ำ 
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำและโรคอุบัติใหม่ 
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวนโรคและการชันสูตรโรคสัตว์น้ำ 
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาและการควบคุมโรคสัตว์น้ำ 
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา เคมีภัณฑ์และวัคซีนในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ 
ตามเอกสาร
MulticollaC
ความรู้เกี่ยวกับกลไกการดื้อยาและเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพ 
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงงานแปรรูป 
ตามเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการชีววิทยาของสัตว์น้ำ 
(1.2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
ตามเอกสาร พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 
(2) การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธี ดังนี้ 
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้คัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ)
เงื่อนไข : ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25195


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด