Social :พร้อมหนุน! ครม.เห็นชอบตั้งก.อุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม

04 ก.ค. 61 07:07
พร้อมหนุน! ครม.เห็นชอบตั้งก.อุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม

พร้อมหนุน! ครม.เห็นชอบตั้งก.อุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม

พร้อมหนุน! ครม.เห็นชอบตั้งก.อุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราบการ ( ก.พ.ร.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในการเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มอีก 1 กระทรวง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ใช้นวัตกรรมในการต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างบุคลากร /บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของประเทศ และผลิตงานวิจัย องค์ความรู้ในอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอวกาศการบิน

MulticollaC
ทั้งนี้ จะรวบรวมสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ รวมถึงทั้งรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน เข้าร่วมสังกัดในกระทรวงใหม่ซึ่งกระทรวงที่จะเกิดขึ้นใหม่ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนโยบาย เพื่อทำงานเชิงนโยบายทั้งหมด และระดับปฎิบัติการ เพื่อทำการวิจัยและการสอน โดยตามแผนระยะแรกจะมีการเสนอร่างปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 และดำเนินการควบคู่ไปกับการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายละเอียดแผนงานดำเนินการ ซึ่งหากกฎหมายแล้วเสร็จก็คาดว่าจะได้กระทรวงใหม่ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2562


สำหรับ ชื่อกระทรวงใหม่นี้จะต้องให้เกิดความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด