Social :ราชกิจจาฯประกาศฉบับใหม่ ห้ามสูบบุหรี่ หน้าเขตปลอดบุหรี่ 5 เมตรฝ่าฝืนปรับ 5 พัน!

06 พ.ย. 61 14:11
ราชกิจจาฯประกาศฉบับใหม่ ห้ามสูบบุหรี่ หน้าเขตปลอดบุหรี่ 5 เมตรฝ่าฝืนปรับ 5 พัน!

ราชกิจจาฯประกาศฉบับใหม่ ห้ามสูบบุหรี่ หน้าเขตปลอดบุหรี่ 5 เมตรฝ่าฝืนปรับ 5 พัน!

ราชกิจจาฯประกาศฉบับใหม่ ห้ามสูบบุหรี่ หน้าเขตปลอดบุหรี่ 5 เมตรฝ่าฝืนปรับ 5 พัน!


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา


ว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ ซึ่งเป็นอนุบัญญัติฯที่อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ตามที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ให้คามเห็นชอบแล้ว

ดังนี้ ประกาศฉบับที่ 1 คือ ประกาศ สธ. เรื่องกำหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ประกาศฉบับที่ 2 เป็นประกาศเรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และประกาศฉบับที่ 3 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือจูงใจให้บริโภคในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ 4 พฤษภาคม 2562 โดยประกาศเหล่านี้ยึดตามเนื้อหากฎหมายเดิม เพียงแต่มีการปรับปรุงขึ้นให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

นพ.ขจรศักดิ์ กล่าว่า ประเด็นที่หลายคนสนใจคือ ประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้(6 พ.ย.) เป็นต้นไป ซึ่งนอกจากจะกำหนดลักษณะรูปแบบของเครื่องหมายที่ไม่ได้กำหนดตายตัวมากเหมือนก่อน แต่จะเน้นว่าต้องมีโลโก้เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แต่ภายในโลโก้จะมีคำขวัญจังหวัดก็ได้ ไม่ได้ห้ามเหมือนอดีต ส่วนสถานที่สาธารณะก็เหมือนเดิม คือ โรงเรียน วัด ศาสนาสถาน สวนสาธารณะ เป็นต้น

“ปัญหาคือ ที่ผ่านมามีคนร้องเรียนว่า อย่างโรงเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ แต่ก็มายืนสูบหน้าประตูโรงเรียน ประตูวัดก็มี หนำซ้ำยังทิ้งมวนบุหรี่เกลื่อนไปหมด ซึ่งเห็นแต่จับปรับไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายควบคุม จึงมีการปรับปรุงอนุบัญญัติตามกฎหมายล่าสุด

โดยจากหน้าประตู หรือทางเข้าประตูรั้วไปอีกระยะทาง 5 เมตรจากทางเข้าออกนั้นๆ ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งเราไม่ได้อยากจับปรับ เราแค่ต้องการขอความร่วมมือเท่านั้น” นพ.ขจรศักดิ์ กล่าว และว่า สำหรับพื้นที่ ซึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในพื้นที่นอกอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้

cr:khaosod


โพสต์โดย : Ao