Social :ปลดล็อกให้พรรคการเมือง! ม.44ยกเลิก9คำสั่งให้พรรคหาเสียงทำกิจกรรมเข้าสู่ลต.ได้

12 ธ.ค. 61 06:12
ปลดล็อกให้พรรคการเมือง! ม.44ยกเลิก9คำสั่งให้พรรคหาเสียงทำกิจกรรมเข้าสู่ลต.ได้

ปลดล็อกให้พรรคการเมือง! ม.44ยกเลิก9คำสั่งให้พรรคหาเสียงทำกิจกรรมเข้าสู่ลต.ได้

หัวหน้า คสช.ใช้ ม.44 ยกเลิก 9 คำสั่ง ปลดล็อกให้พรรคการเมือง ประชาชน สามารถทำกิจกรรมการเมืองได้ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง


ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองความว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2561 และมาตรา 171 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ และมาตรา 173 บัญญัติให้ระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งให้นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.มีผลใช้บังคับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการหาเสียงเลือกตั้งให้เริ่มกระทำได้ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลใช้บังคับ

โดยที่ได้มีการดำเนินการตามข้อ 8 แห่งคำสั่งหัวหน้า คสช. 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560 ที่ให้คสช.พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย ประกาศ คสช.หรือคำสั่งหัวหน้า คสช. อันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งของพรรคการเมืองแล้ว อำศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคำสั่ง ให้ยกเลิก 9 คำสั่ง ประกอบด้วย คสช.ที่ 10/2557 ห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล
เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ,คำสั่ง คสช.ที่ 26/2557 ห้ามมิให้กระทำการใด ๆ หรือสั่งให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม,คำสั่งที่ 39/2557 การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่มารายงานตัวต่อ คสช.,

ประกาศ คสช.ที่ 40/2557 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลที่ถูกกักตัวตามพระรำชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2475 มาตรา 15 ทวิ,ประกาศ คสช.ที่ 57/2557 ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป (เฉพาะข้อ 2), คำสั่ง คสช.ที่ 80/2557 เรื่อง ให้บุคคลปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนด,คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ เฉพาะข้อ 12, คำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคกการเมือง เฉพาะ ข้อ 4,5 และ7,คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) เฉพาะ ข้อ 6 โดยการยกเลิกตาม (3) (4) และ (6) ให้ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่กำหนดห้ามบุคคลหรือให้บุคคลใดละเว้นการเคลื่อนไหวหรือประชุมทางการเมือง หรือห้ามดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงเงื่อนไขการปล่อยตัวของบุคคลใดตามประกาศและคำสั่งดังกล่าวที่ห้ามหรือให้ละเว้นในเรื่องดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การยกเลิกประกาศและคำสั่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงการดำเนินคดี การดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งที่ได้กระทำไปก่อนการยกเลิกขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews.

โพสต์โดย : monnyboy