Social :กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 1,463 อัตรา

08 พ.ค. 59 15:31
กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 1,463 อัตรา

กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 1,463 อัตรา

กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 1,463 อัตรา

 

กรมราชทัณฑ์   เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 1,463 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
จำนวน 72 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

2.

MulticollaC
ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
จำนวน 1,391 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตรการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการรายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


 

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด