menu กรมการข้าว แนะนำเทคนิคการตัดใบข้าว นอกจากช่วยกำจัดวัชพืช ยังช่วยเพิ่มผลผลิตในนาหว่าน
date 07 ส.ค. 62 10:08    หมวด:
facebook twitter google plus
กรมการข้าว แนะนำเทคนิคการตัดใบข้าว นอกจากช่วยกำจัดวัชพืช ยังช่วยเพิ่มผลผลิตในนาหว่าน

กรมการข้าว แนะนำเทคนิคการตัดใบข้าว 
นอกจากช่วยกำจัดวัชพืช ยังช่วยเพิ่มผลผลิตในนาหว่าน

นายประสงค์  ประไพตระกูล  อธิบดีกรมการข้าว  เปิดเผยว่า พื้นที่การทำนาของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกแบบปักดำมาเป็นการหว่านข้าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งนี้  เนื่องจากปัญหาแรงงานและความต้องการลดต้นทุนการผลิต  แต่ด้วย วิธีการปลูกแบบหว่านข้าว   นี้ก็ส่งผลให้เกิดปัญหาวัชพืชเพิ่มมากขึ้นด้วย  สาหรับแนวทางการป้องกันกำจัดวัชพืชในนาหว่านข้าว  ตามหลักวิชาการถึงแม้สามารถทำได้หลายวิธี  เช่น  การกำจัดด้วยการใช้แรงงานคนหรือใช้เครื่องทุ่นแรง การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกสูงกว่าปกติ  การใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช อย่างไรก็ตาม  วิธีการเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มต้นทุนและสร้างความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นให้แก่ชาวนา ดังนั้น ชาวนาหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทดลองใช้เทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อการกำจัดวัชพืช  พบว่าได้ผลดีและเริ่มนิยมใช้แพร่หลายมากขึ้น จนปัจจุบันมีงานวิจัยของ กรมการข้าว   พบว่า  เทคนิคการตัดใบข้าว   ไม่ใช่เพื่อการกำจัดวัชพืชเท่านั้น  แต่มีศักยภาพที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่  นาหว่านข้าวได้ด้วย เนื่องจากใบข้าวและวัชพืชที่ตัดออกจะถูกย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์  ให้กับข้าวเป็นอย่างดี ช่วยลดการแข่งขันของวัชพืช ทำให้ต้นข้าวสูงสม่ำเสมอและแตกกอได้ดีเหมือนนาปักดำ ช่วยลดการระบาดและทำลายของโรคแมลงศัตรูข้าว  รวงข้าวออกอย่างสม่ำเสมอและสุกแก่พร้อมกัน  ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ  ร้อยละ  12  เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติตามปกติที่ไม่ได้ตัดใบ


เทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มผลผลิตที่ปลูกโดยวิธีหว่านข้าวนั้น  ไม่แนะนำให้ทำ  ในนาปักดำ  เพราะระบบรากของข้าวที่ปลูกแบบนาปักดำจะไม่แข็งแรงเท่ากับนาหว่าน  เมื่อตัดใบข้าวแล้วจะทำให้ข้าวฟื้นตัวช้าหรือไม่ฟื้นเลย สำหรับสภาพแปลงนาหว่านที่เหมาะสมสำหรับการตัดใบควรมีระดับน้ำในนาไม่มากนักคือสูงไม่เกิน  5  เซนติเมตร  ถ้าระดับน้ำสูงจะทำให้ตัดไม่สะดวก ชาวนาสามารถตัดใบข้าวโดยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า  โดยตัดที่ระยะข้าวกำลังแตกกอ ที่ความสูงประมาณ  5  เซนติเมตร จากผิวดิน หรือระดับผิวน้ำที่เหมาะสม (ไม่เกิน 5 เซนติเมตร) แต่ถ้าระดับน้ำสูงเกินไปคือมากกว่า  30  เซนติเมตร  ชาวนาไม่ควรตัดเพราะจะไม่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวแต่อย่างใด  เศษใบข้าวและวัชพืชที่ถูกตัดจะถูกเกลี่ยให้กระจายไปทั่วๆ  แปลง  เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับข้าวต่อไป

หลังจากตัดใบประมาณ  15  วัน  ต้นข้าวก็จะเจริญเติบโตจนมีความสูงเท่าเดิมก่อนตัด  พบว่าการใช้เทคนิคการตัดใบข้าวนี้จะทำให้ผลผลิตข้าวนาหว่านเพิ่มขึ้นอย่าง เห็นได้ชัดและจะยิ่งชัดเจนขึ้นถ้าแปลงนาหว่านนั้นๆ  มีวัชพืชขึ้นหนาแน่น  เพราะการตัดต้นข้าวจะเป็นการตัดต้นวัชพืชด้วย  แต่หลังจากนั้นต้นข้าวจะมีการงอกต้นใหม่ และเจริญเติบโตได้ดีกว่าวัชพืช


นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้า ว ให้คำแนะนาว่า  ในสถานการณ์ที่เกิดภาวะแห้งแล้งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว  และเกิดปัญหาวัชพืชร่วมด้วย  แต่ในปัจจุบันที่เริ่มมีปริมาณฝนตกดีขึ้น  และหากเริ่มมีน้ำขังนา  เกษตรกรชาวนาสามารถใช้เทคนิคการตัดใบข้าวนี้เพื่อลดปัญหาวัชพืชและเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านได้

หากชาวนาท่านใดสนใจ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์วิจัยข้าว  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  ในพื้นที่  หรือที่กรมการข้าว  เลขที่  50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.technologychaoban.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow