Social :คะแนนยังไม่ตก! นิด้าโพล “ชัชชาติ” ยังนำโด่งเหมือนเดิม

14 พ.ค. 65 07:05
คะแนนยังไม่ตก! นิด้าโพล “ชัชชาติ” ยังนำโด่งเหมือนเดิม

คะแนนยังไม่ตก! นิด้าโพล “ชัชชาติ” ยังนำโด่งเหมือนเดิม

นิด้าโพล” สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3 “ชัชชาติ” ยังนำโด่งเหมือนเดิม ขณะ “อัศิวน” อันดับ 2 ส่วนพลังเงียบมีสัดส่วนลดลง
 “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 3” ทำการสำรวจ ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.ที่ผ่านมาจาก ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต ทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวม 1,354 หน่วยตัวอย่าง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

 

พบว่า บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ร้อยละ 45.13 ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะ เป็นคนมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน มีภาวะการเป็นผู้นำมีความน่าเชื่อถือ,ร้อยละ 11.37 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะ ทำงานด้วยความตั้งใจ มีประสบการณ์ และต้องการให้เข้ามาสานต่องานที่ได้ทำไว้, ร้อยละ 9.75 ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทำ, ร้อยละ
MulticollaC
9.23 ยังไม่ตัดสินใจ เพราะ ขอดูการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อนและ ร้อยละ 8.94 ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถ

 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2 พบว่า ผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจ ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสัดส่วนลดลง ขณะผู้ที่ระบุ ดร.ชัชชาติ, ดร.วิโรจน์ ,นายสกลธี และน.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา ตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า ทั้ง 6 กลุ่ม ดร.ชัชชาติ มีคะแนนนำทั้งหมด ส่วน พล.ต.อ.อัศวิน ตามมาเป็นอันดับ 2 ถึง 5 กลุ่มเขต และ ดร.วิโรจน์เป็นอันดับ 2 ใน 1กลุ่มเขตกรุงธนใต้

 


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy