Social :อ่านเรื่องให้กระจ่าง วินัยพระสงฆ์สมัยโบราณเป็นอย่างไร

27 พ.ค. 66 12:05
อ่านเรื่องให้กระจ่าง วินัยพระสงฆ์สมัยโบราณเป็นอย่างไร

อ่านเรื่องให้กระจ่าง วินัยพระสงฆ์สมัยโบราณเป็นอย่างไร


อ่านเรื่องให้กระจ่าง วินัยพระสงฆ์สมัยโบราณเป็นอย่างไร


คงทราบข่าวตามสื่อเรื่องพฤติกรรมพระสงฆ์สมัยใหม่แล้ว อยากทราบหรือไม่ว่าพระสงฆ์สมัยพุทธกาล ปฏิบัติตนอย่างไร บทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     สมัยก่อนพระสงฆ์มีการบวชแบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือการบวชโดยพระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ เวลาต่อมา การบวชเป็นแบบติสรณคมนูปสัมปทา คือการบวชโดยไตรสรณะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงให้สาวกประกอบพิธี ทั้งสองวิธีกระทำตอนต้นพุทธกาล สมัยพุทธกาลการบวชมุ่งเน้นการหลุดพ้นอย่างเดียว

     ไม่มีคำว่าบุญมาเป็นจุดมุ่งหมาย ไม่มีการออกอุบายการทำความดีมาล่อโดยการทำทานรักษาศีล ปฏิบัติภาวนาแล้วจะได้บุญ คนสมัยต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จปรินิพพานไม่นาน คนเริ่มมีสันดานหยาบขึ้นเยอะ การบวชจึงเริ่มมีอุบายเป็นการขัดเกลาจิตใจว่าการบวชส่งผลให้มีบุญ เพื่อให้เสียสละค้ำจุนพระศาสนากล่าวคือ เอาคำว่าบุญมาล่อให้คนบวช การบวชเริ่มมีจุดประสงค์ที่เริ่มเปลี่ยน เพราะสมัยก่อนการบวชมีจุดประสงค์เดียวคือการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร บรรลุนิพพาน

MulticollaC
     ในพระธรรมวินัยห้ามพระสงฆ์รับเงินรับทอง ผู้ที่บวชเป็นภิกษุสมัยก่อนจัดว่าเป็นผู้ที่ปราศจากเงินทองโดยสิ้นเช้ง ผู้ที่เดินทางมาสู่พระธรรมต้องสละทรัพย์สินเงินทองก่อนบวช มีการบันทึกใน พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย เล่มที่สี่ ภาคสองกล่าวว่าเงินทองไม่ควรแก่สมณศากยบุตร ห้ามแก้วและทอง แสดงว่าพระภิกษุที่ออกบวชต้องปราศจากเงินและทอ สละทุกอย่าที่พึงอาวรณ์ สละอาคารบ้านเรือน วงศาคณาญาติ สละทรัพย์สมบัติ เพราะพระภิกษุคือเพศที่สูงกว่ามนุษย์ สูงทั้งคุณธรรม สละกิเลสต้องมีความอดทนที่จะศึกษาพระธรรมเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสแล้ว เว้นจากติดข้องยินดีในกาม ไม่มีความอยากมีอยากเป็น ไม่อยากมีไม่อยากเป็น อิจฉาริษยาผู้อื่น

     กรณีที่ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมอบเงินให้พระสงฆ์ไว้ในการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จะต้องมอบแด่ไวยาวัจกร จะเป็นผู้ใช้เงินแทน เป็นการมอบเงินไว้ใช้แทนโยม ไม่ใช่ใช้เงินแทนพระสงฆ์ เหตุผลที่มีมาครั้งโบราณเพราะ คนโบราณเชื่อว่าพระสงฆ์จะผิดวินัยในการยินดีเงินทองต้องอาบัติปาจิตตีย์ นำมาซึ่งความเสื่อมการเลื่อมใสจากผู้เลื่อมใส นำมาซึ่งความเสื่อมประชุมชนในหมู่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนา

     กระตุ้นกิเลสมักมากสะสมในสิ่งที่ไม่ควรสะสม รวมทั้งเป็นการเพิ่มอาสวะกิเลส ลองสังเกตว่าพระธรรมวินัยที่เคร่งครัดส่งผลให้พระสงฆ์สมัยก่อนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสทั้งปวง การหลุดพ้นจากวัฏสงสารง่าย และพระสงฆ์คือบุคคลที่ควรค่าแก่การกราบไหว้ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:/thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy