Social :ประกาศจาก.. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( ปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม 2566 )

20 ก.ย. 66 17:09
ประกาศจาก.. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( ปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม 2566 )

ประกาศจาก.. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( ปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 ถ.พระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางด้านบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทางแบบอยางขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)) ส่วนที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (๑๘๐ คะแนน)
Lif
- ความรู้ความเข้าใจงานด้านธุรการ และงานสารบรรณที่จำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘ - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส่วนที่ ๒ ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (๒๐ คะแนน) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (โดยการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบจากสถานการณ์จำลอง และหรือกรณีศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)) - คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน /ความสามารถใน การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การทำงานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธิ์ / การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน)
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38068

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy