Social :ประกาศจาก.. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2566

14 ต.ค. 66 13:10
ประกาศจาก.. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจาก.. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2566

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่า
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน  2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 –
Lif
12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่า


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครไดาทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์   https://nrct.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy