Social :ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กวม.) ( ปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2566 )

27 ต.ค. 66 18:10
ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กวม.) ( ปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2566 )

ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กวม.) ( ปิดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2566 )

หน่วยงาน / องค์กร

กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กวม.)
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
MulticollaC
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานจัดการระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา หรืองานบริการ
หรืองานบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร จัดระบบข้อมูลเผยแพร่ด้าน Web site ของกรมวิชาการเกษตร บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


รายละเอียด(เพิ่มเติม) / เอกสาร https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=38487ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy