Social :ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน จำนวนหลายอัตรา รับสมัครทาง E - mail ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2566

01 พ.ย. 66 17:11
ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน จำนวนหลายอัตรา รับสมัครทาง E - mail ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจาก.. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน จำนวนหลายอัตรา รับสมัครทาง E - mail ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน จำนวนหลายอัตรา รับสมัครทาง E - mail ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รับสมัครพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1 ตําแหน่งที่รับสมัคร
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(หลายอัตรา)
- ด้านวิศวกรรมศาสตร์
- ด้านวิทยาศาสตร์
- ด้านกฎหมาย
- ด้านบัญชี/การเงิน
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านเศรษฐศาสตร์
- ด้านตรวจสอบภายใน
- ด้านการจัดการทั่วไป

2. คุณสมบัติทั่วไป
มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน กกพ. พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4) สามารถทํางานให้กับสํานักงาน กกพ. ได้เต็มเวลา
5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่ จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพ ติดให้โทษ และพิษสุราเรื้อรัง
9) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ยกเว้นในขณะดํารงตําแหน่งเป็นผู้ได้รับ อนุญาตจากเลขาธิการมีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตามความเชื่อทางศาสนาหรือตามจารีตประเพณี
10) ไม่เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน ของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทําการทุจริต และประพฤติ มิชอบในวงราชการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การรับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และข้อ 3 ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
Lif
สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์
2. สํานักงาน กกพ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล [email protected] และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น (เอกสารหลักฐานการสมัครขนาดรวมไม่เกิน 25 MB ) โดยผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.erc.or.th
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัครทางอีเมล
1) แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่
สวมหมวกและไม่สวมแว่นกันแดด ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร
2) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย
3) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับคุณสมบัติที่ใช้เฉพาะตําแหน่งที่สมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
ภายในวันปิดรับสมัคร
4) สําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) หรือสําเนาใบสําคัญ (แบบ สด.9) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด. 43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
วันยื่นใบสมัคร
5) สําเนาผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึง

             สําหรับเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการทํางาน ใบรับรองการผ่านการ
ฝึกอบรม ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรืออื่นๆ ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ในวันที่เข้ารับ ต่อเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเพื่อประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์

              ในการยื่นเอกสารและหลักฐานผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สํานักงาน
กกพ. กําหนดเท่านั้น และแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กําหนด สํานักงาน กกพ. จะไม่รับไว้พิจารณา หากใบสมัครมีข้อความไม่ชัดเจน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
              ทั้งนี้ ให้จัดทําสําเนาหลักฐานทุกฉบับโดยใช้กระดาษขนาด A4 และให้ผู้สมัคร คัดเลือกเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อพร้อมวันที่กํากับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย โดยผู้สมัคร จะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียด ต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศ


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy